ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN

De website ikmaakjouwwebsite.be (hierna “Website“) wordt ter beschikking gesteld door aplusmarketing, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 146, met ondernemingsnummer 0686.678.737 en met handelsnaam ‘aplusmarketing’ (“aplusmarketing”, “ons” of “wij” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Deze algemene (gebruiks)voorwaarden (hierna “Voorwaarden“) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website.

Deze Voorwaarden vormen, samen met de Privacy- en cookieverklaring, een bindende overeenkomst tussen aplusmarketing en de gebruiker van de Website (“Gebruiker“, “uw” of “u” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig door te nemen voorafgaand aan het gebruik van de Website aangezien deze bepalingen bevatten inzake toegang, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting enz.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

In geval van vragen of klachten kan u ons bereiken via info@aplusmarketing.be of op het nummer +32 (0)494 57 39 45. Wij trachten zo snel mogelijk, en minstens binnen de 14 dagen, uw vraag of klacht te beantwoorden.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden.  Indien u de Voorwaarden (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Voorwaarden niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Website.

2. Uw gebruik van de Website

U mag de Website enkel gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en het gebruik dat een normaal omzichtig en zorgvuldig persoon ervan zou maken.

3. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht aplusmarketing bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.  Gelieve onze Privacy- en cookieverklaring hieromtrent na te lezen.

In het kader van monitoring verzamelt en verwerkt aplusmarketing informatie met betrekking tot het gebruik van de Website. Monitoring is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen omtrent het gebruik van de Website zodat onder meer tijdige bijsturing kan plaatsvinden en aan de behoefte van Gebruikers kan worden voldaan. Voor deze monitoring zal op populatieniveau, dus niet op het niveau van de individuele Gebruiker, informatie worden verzameld. Deze geanonimiseerde gegevens worden apart opgeslagen van de gegevens die Gebruikers invoeren.

4. Intellectuele eigendom

Alle informatie op de Website, daaronder begrepen alle programma’s, blogs, teksten, foto’s, films, beelden, data, databases, software, benamingen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen die op de Website voorkomen (de “Informatie“), is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van aplusmarketing.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van aplusmarketing de Informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die de intellectuele eigendomsrechten van aplusmarketing schendt.

De Informatie, en in het bijzonder de programma’s, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie of delen ervan niet reproduceren (behalve zoals hiervoor vermeld), publiceren, overdragen, distribueren, weergeven, uitvoeren, aanpassen of wijzigen, noch afgeleide werken maken van de Informatie of deze verkopen of exploiteren.  Evenmin mag u de Informatie of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Bepaalde merken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken en logo’s die op de Website en in de Informatie worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken en handelsnamen van aplusmarketing of derden. Niets op de Website mag worden uitgelegd als zou er, impliciet, uitdrukkelijk of anderszins, een recht of licentie aan u verleend zijn tot gebruik van een merk, handelsnaam of van logo’s op de Website of in de Informatie.

We behouden ons het recht voor op te treden (daaronder begrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Voorwaarden door welke partij dan ook.

5. Dienstverlening

Aplusmarketing tracht de informatie op de Website zo goed mogelijk up-to-date te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat weergegeven informatie niet langer accuraat, volledig of anderszins incompleet is. Alhoewel u ons hierop attent kan maken, waarna wij de mogelijkheid hebben om deze informatie aan te passen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

We doen er verder alles aan om de Website te beschermen en te beveiligen met alle redelijke middelen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat dergelijke fouten voorkomen, en zijn er dan ook niet aansprakelijk voor. Daarnaast moet de Website van tijd tot tijd worden onderhouden. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat de toegang tot de Website nooit zal worden onderbroken of belemmerd. Aplusmarketing zal dan ook niet aansprakelijk zijn in geval van onbeschikbaarheid van de Websit wegens één van de voormelde redenen.

Aplusmarketing zal alles doen wat redelijk mogelijk is om de Website te beschermen tegen computervirussen en andere malware.  Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent u echter dat we geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u zelf alle benodigde maatregelen zal nemen om uw eigen apparatuur of programma’s te beschermen.

6. Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet is aplusmarketing in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enz.) die direct of indirect in verband staat met het gebruik van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot acties die u heeft ondernomen als een gevolg van de informatie die beschikbaar was of is op de Website de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie niet accuraat of volledig is enz.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van aplusmarketing met betrekking tot directe schade in verband met het gebruik van de Website beperkt tot 25 euro. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid van aplusmarketing uit met betrekking tot opzet of zware fout.

7. Wijzigingen

Aplusmarketing heeft steeds het recht om de Voorwaarden te wijzigen en zal u hier telkens van verwittigen per e-mail, voorafgaand aan de inwerking treding van de nieuwe Voorwaarden.

8. Algemene bepalingen

Het is uw verantwoordelijkheid na te gaan welke lokale, internationale wetten, statuten, regelgevingen en voorschriften (inclusief eisen voor minimale leeftijd) van toepassing zijn en u hieraan te houden.

Als een onderdeel van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden geacht door een bevoegde rechtbank of rechtsprekende autoriteit, zal dit onderdeel niet toepasselijk zijn zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de betreffende Voorwaarden, en de ongeldige of niet-afdwingbaar geachte bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

Als we/u de rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefenen/uitoefent of we/u een overtreding van de Overeenkomst laten/laat varen, wordt latere uitoefening van dat recht door ons/u niet voorkomen noch nemen we/neemt u geen afstand van het recht om op te treden tegen latere overtredingen van dezelfde of een andere bepaling van de Overeenkomst.  Onze/uw rechten en rechtsmiddelen onder de Overeenkomst zijn cumulatief, en de uitoefening van een recht of rechtsmiddel beperkt onze/uw rechten voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De Voorwaarden en elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met de Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Voorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Leuven.

Laatste update: 14/02/2020